tzv1Sad News.....

It is sad to hear that one of our sister in Christ (member of the Messenger team) Mrs. Txawj Zoo Vang had passed away.

Please pray for Txawj Zoo and his immediate families during this difficult time.

Few of her best songs "Cog rua koj lub sab" and "Rov lug ua zoo"

Tu sab ntau kws peb ib tug muam ntawm Tswv Yexus (ib tug namtsev hu nkauj zoo hab yog tswvcuab rua the Messenger band) nam Txawj Zoo Vaaj tau tso nwg tug txwjnkawm tseg hab moog nrug Vaajtswv nyob lawm.

Ncu qaab ntsoov thov Vaajtswv paab rua Txawj Zoo hav nwg tsev tuabneeg rua lub sijhawm kws ntsib tej kev txomnyem quajntsuag nuav.

Nuav yog qee zaaj nkauj zoo kws nwg tau hu "Cog rua koj lub sab" hab "Rov lug ua zoo"

If you live in Sheboygan, WI or near by, please go and join her funeral services this coming weekend from Friday to Sunday:

  • Friday, October 31, 2014:  7PM
  • Saturday, November 1, 2014: 9:00AM and 7:00PM;
  • Sunday, November 2, 2014: 9:00AM and buried at 11:00AM.
You will be missed....

Visitor Counter

Today 1224

Yesterday 1420

Week 6592

Month 26813

All 366512